Koronavettregler

Norges Bedriftsidrettsforbund har, med bakgrunn i helsemyndighetenes oppdaterte smittevernveileder for idrett, utarbeidet egne idrettsspesifikke koronavettregler for all aktivitet som pr. nå tilbys i regi av forbunds- eller kretsleddet. Disse finner du lenger nede på denne siden.

I tillegg vil det bli utarbeidet lokale idrettsspesifikke koronavettregler ved behov. Det vil fortløpende publiseres egne regler for de aktiviteter som igangsettes.


Det åpnes nå for aktivitet i regi av våre bedriftsidrettslag 

Grunnet oppmykning i retningslinjer knyttet til avvikling av mosjons- og idrettsaktivitet som ble lansert 7. mai endrer Norges Bedriftsidrettsforbund sin henstilling til våre medlemslag. Det er svært viktig at våre medlemmer 

All aktivitet i regi av våre medlemslag skal avvikles i henhold til smittevernveileder for idrett.
Det tilrettelegges for svært mange ulike idretter og aktiviteter i våre medlemslag. Dette gjør det krevende å skulle utarbeide et sett med smittevernregler som dekker det varierte tilbudet. Bedriftsidrettslaget har derfor selv ansvaret for å utarbeide koronavettregler for all sin aktivitet og for å sikre at aktivitetene gjennomføres i henhold til retningslinjene.  


Forslag til koronavettregler 
Bedriftsidrettslagets koronavettregler skal være i henhold til smittevernveileder for idrett, som er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Hele veilederen kan leses her. Lagene må, basert på kunnskap om egen aktivitet og lokale forhold, utarbeide egne koronavettregler.   

Følgende hovedpunkter bør være utgangspunktet for koronavettreglene: 

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, skal ikke delta i noen form for aktivitet. 
    

 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, med rutiner for og muligheten til grundig vask av hender og idrettsutstyr før og etter aktivitet. 
    

 • Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand. 
    

 • Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.
    

 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet. 
    

 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing.
    

 • For ordinære treninger med deltakere opptil 20 pr. trener/instruktør/aktivitetsleder gjelder det at en kan samle flere slike grupper på et område, så fremt det kan holdes tilfredsstillende avstand mellom gruppene. 
    

 • Garderober skal ikke brukes til dusj/skifte, men det er åpning for at toaletter i tilknytning til idrettsanlegg kan benyttes dersom det iverksettes tilfredsstillende rutiner for renhold. 
    

 • Det er anledning for å benytte felles utstyr (matter, vekter, baller osv.) så fremt det praktiseres god håndhygiene blant deltakerne, samt at utstyret vaskes mellom hver økt.
    

 • Det skal utnevnes en smitteansvarlig som har ansvaret for at arrangementet avvikles i henhold til smittevernveilederen for idrett. Denne personen skal gis myndighet til å stanse konkurranse og/eller bortvise personer dersom kravene til smittevern ikke kan overholdes.
    

 • Helsemyndighetene anbefaler ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder. 

 

For spørsmål knyttet til lagenes utarbeidelse av koronavettregler, kontakt Markeds- og Kommunikasjonssjef Jarle Blindheim på mob. 975 63 038 eller jarle.blindheim@bedriftsidretten.no 


Koronavettregler for aktivitet i regi av vårt forbund og våre kretser.

Følgende koronavettregler er gjeldende for aktivitet i regi av NBIF.

Koronavettregler – Volleyball

Det er fra 1. oktober anledning å organisere både trenings- og kampaktivitet i Volleyball i regi av Norges Bedriftsidrettsforbund. All volleyballaktivitet regi av bedriftsidrettslagene skal innmeldes til NBIF via følgende registreringsskjema.

Under finner du generelle koronavettregler for Volleyball. I tillegg til dette er det også vedlagt egne spesifikke protokoll for både trening,  kamper og arrangementer. Protokollene finner du her.

 • Syke personer skal holde seg hjemme. Dette gjelder også dem med milde symptomer på forkjølelse.

 • God hånd- og hostehygiene, samt forsterket renhold.

 • Hold avstand og reduser kontakt mellom personer.

 • Alle utøvere som er involvert i trenings- eller kampaktivitet i regi av Norges Bedriftsidrettsforbund skal ha gjennomgått Volleyballforbundets e-kur i smittevern. Link til kurset finner du her.

Koronavettregler – Virtuelle løp 

 • Løpingen foregår alene eller i mindre grupper.

 • Løperne skal minimum holde 1 meters avstand til andre løpere, og det skal tas hensyn til andre som ferdes i det aktuelle området. 

 • Deltakerne løper når de vil og melder inn sitt resultat på vår digitale plattform.  

 • Deltakeren skal ikke dele utstyr eller berøre samme kontaktflate. 

 • Når det gjelder transport til og fra den aktuelle løypen anbefales ikke kollektiv transport eller samkjøring med personer utenfor enge husstand.  

 • For øvrig gjelder eventuelle lokale koronavettregler, utarbeidet av ansvarlig arrangør, samt generelle retningslinjer som er utarbeidet av helsemyndighetene for å redusere risiko for smitte. 


Koronavettregler – Friidrett/løp

 • Arrangøren skal ha oversikten over hvilke deltakere og funksjonærer som er til stede på arrangementet. Påmelding skal skje elektronisk og stenges dagen i forveien. Det skal også etableres rutiner for å sjekke om deltakere/funksjonærer som er påmeldt faktisk er til stede. Dette for å håndtere eventuell smittesporing i ettertid.   

 • Start, mål og oppvarmingsområdet skal organiseres på en slik måte at deltakerne kan holde minimumsavstand på 1 meter. Arrangøren skal søke løsninger som i størst mulig grad hindrer at deltakere oppholder seg i samme område.  

 • Arrangementet skal organiseres på en måte som reduserer tiden deltakeren løper sammen. Det er smittevernfaglig akseptabelt at løperen bryter avstandsregelen i korte perioder under løpet, men det bør ikke legges opp til løping i felt.   

 • Dersom startnummer skal benyttes må disse være til engangsbruk, eller desinfiseres før og etter bruk.  

 • Oppvarming må skje innenfor gjeldende smittevernregler og anbefalinger. Utøvere i oppvarming i arrangementsområdet/friidrettsbanen vil telle med i det totale antallet personer som utgjør maksimalt 200. 

 • For øvrig gjelder eventuelle lokale koronavettregler, utarbeidet av ansvarlig arrangør, samt generelle retningslinjer som er utarbeidet av helsemyndighetene for å redusere risiko for smitte. 


Koronavettregler – Ti på Topp 

 • Hold minimum 1 meters avstand til andre deltakere eller dem i turfølge som er utenfor egen husstand.  

 • Velg ruter som er tilpasset din fysiske form og unngå turer med høy risiko. Dette for ikke å belaste rednings- og helsetjenester unødig.  

 • Rast med god avstand til andre deltakere og sørg for god håndhygiene. 

 • Deltakerne skal unngå å ta på kontaktflater som deles med andre. 

 • NBIF arrangerer ikke organiserte fellesturer og deltakere har selv ansvar for å være aktiv i henhold til helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om friluftsaktiviteter. 

 • For øvrig gjelder eventuelle lokale koronavettregler, utarbeidet av ansvarlig arrangør, samt generelle retningslinjer som er utarbeidet av helsemyndighetene for å redusere risiko for smitte. Koronavettregler – Bli sprekere  

 • Aktivitetene gjennomføres i grupper med inntil 20 personer.    

 • Det skal benyttes en påmeldingsløsning som sikrer at arrangøren har full oversikt over hvor mange personer som vil møte opp. 

 • Det skal føres deltakerliste med all relevant kontaktinformasjon til alle deltakere, dersom det skulle bli behov for smittesporing. 

 • Det skal holdes en avstand på minimum 2 meter mellom hver deltaker.   

 • Deltakerne kan benytte felles utstyr, forutsatt at det praktiseres god hånd- og hostehygiene. Utstyret skal rengjøres mellom hver økt. 

 • Ved bruk av toaletter og garderober i tilknytning til anlegget, skal det etableres tilfredsstillende rutiner for hygiene.  

 • For øvrig gjelder eventuelle lokale koronavettregler, utarbeidet av ansvarlig arrangør, samt generelle retningslinjer som er utarbeidet av helsemyndighetene for å redusere risiko for smitte. 

 

Koronavettregler – Bedriftsserien i golf 

 • Alle spillere skal holde minimum 1 meters avstand gjennom hele spillet. 

 • Det skal benyttes en påmeldingsløsning som sikrer at arrangøren har full oversikt over hvor mange personer som vil møte opp. 

 • Det skal føres deltakerliste med all relevant kontaktinformasjon til alle deltakere. 

 • Det skal ikke benyttes scorekort i bedriftsserien. Spillerne legger sine egne resultater inn digitalt via Min Bedriftsidrett (applikasjon) 

 • Spillerne som deltar i Bedriftsidrettens seriespill er selv ansvarlige for å følge koronavettreglene som er utarbeidet for å redusere smitterisiko før, under og etter spill. Det vises til Norges Golfforbunds veileder for spillere som finnes her 

 • For øvrig gjelder eventuelle lokale koronavettregler, utarbeidet av ansvarlig arrangør, samt generelle retningslinjer som er utarbeidet av helsemyndighetene for å redusere risiko for smitte. Koronavettregler – Orientering 

       For arrangør 

 •  Arrangøren skal, i tillegg til å ha god kontroll på deltakernes kontaktinformasjon, etablere mannskapsliste med tilstrekkelig kontaktinformasjon for eventuell smittesporing i ettertid.   

 • Påmelding skal i størst mulig grad foregå digitalt i forkant og det anbefales bruk av kontaktfrie betalingsløsninger.   

 • Smittevernstiltakene skal kommuniseres til deltakerne, både i innbydelse, påmelding og på arena.   

 • Arena og startidsordning skal utformes slik at det aldri er mer enn 200 personer samlet på arena samtidig, i tillegg til arrangørstab. 

 • Det skal ikke starte mer enn maksimalt 3 løpere pr. minutt.   

 • Startområdet må rigges slik at det er mulig å overholde avstandsregler på minimum 1 meter.  

 • Hver klubb/deltaker tildeles sin spesifikke startblokk. Dette skal tydelig fremgå av arrangørenes informasjon.  

 • Anbefalt stemplingssystem er «touch free». Dersom man har tradisjonell EKT stemplingssblokker skal enheten vaskes etter at den er satt på plass i skogen.   

 • Det skal praktiseres god håndhygiene ved pakking av kart, postbeskrivelser, samt i befatning med annet arrangementsutstyr som benyttes.   

 • Det skal legges til rette for at både deltakere og funksjonærer kan praktisere god håndhygiene, med både muligheter for å vaske hendene og tilstrekkelig med desinfiseringsmiddel.   

 • Det skal ikke avholdes premieutdeling på arenaen.   

 • Det skal ikke deles ut strekktidlapper, og det skal legges opp til at alle deltakerne forlater arrangementsområdet så fort som mulig.

   

      For deltakere   

 • Følg arrangørenes anvisning på arena. Husk avstandsregelen på 1 meter til alle som ikke bor i samme husstand.   

 • Alle spritvasker sine hender og EKT-brikke før de går inn i startbåsene.  

 • Ikke bli stående ved post etter du har stemplet. Trenger du en tenkepause så trekk deg noen meter unna post før du planlegger neste trekk.   

 • Alle deltakere medbringer eget vann/klut til vask etter målpassering.    

 • Forlat området så raskt som mulig, ikke tilbringe lenger tid i arrangementsområdet enn høyst nødvending.  


Koronavettregler – Squash

 • Minst 1 meters avstand under hele aktiviteten. 

 • Under organisert trening gjelder nasjonale myndigheters retningslinjer om gruppestørrelse på inntil 20 personer.

 • Under arrangementer/turneringer gjelder nasjonale myndigheters retningslinjer om inntil 200 personer. 

 • Vi oppfordrer til kun å benytte eget utstyr.

 • Ballen kan berøres av begge spillere, men bør rengjøres etter bruk.

 • Bruk Antibac og grundig håndvask før og etter trening.

 •  Gi tid mellom treningene/kamper til å komme inn og ut av banen uten trengsel.

 •  Brudd på koronavettreglene vil medføre bortvisning fra aktiviteter i regi av Norges Bedriftsidrettsforbund. 

 • Alle deltakere bes forholder seg til myndighetenes råd og sette seg grundig inn i deres veileder itillegg til NBIFs koronavettregler. Det vises forøvrig til Norges Squashforbunds veiledning for aktivitet og trening som du finner her.


Koronavettregler - Bowling

Det understrekes at  Norges Bedriftsidrettsforbund  ikke har innflytelse på bowlinghallenes drift og «smittevernregime". Dette er forhold mellom den enkelte hall og lokale smittevernmyndigheter. Alle bedriftsidrettsutøvere må selvfølgelig innrette seg etter de retningslinjer som den enkelte bowlinghall har innført. I tillegg  må våre medlemmer og utøvere følge koronavettreglene for bowling under. 


 • Det forutsettes at alle utøvere ikke har påvist smitte, er symptomfri, ikke er isolert eller er i karantene.
   
 • Alle banepar kan benyttes forutsatt at det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom alle personer.

 • Under organisert trening gjelder nasjonale myndigheters retningslinjer om gruppestørrelse på inntil 20 personer.
   
 • Under arrangementer/turneringer gjelder nasjonale myndigheters retningslinjer om inntil 200 personer.
   
 • Tilskuere regnes inn i maksimaltallene, mens betjening/funksjonærer holdes utenfor. 

 • Det anbefales å benytte eget personlig utstyrt, men det er anledning for å låne/leie utstyr av bowlinghallen,
  dersom hallen kan vise til trygge rutiner for vask av utstyr.
   
 • Bruk av garderober er tillatt i henhold til gjeldende hygienekrav for treningssentre, bowlinghaller o.l.
   
 • Ved konkurranser/arrangement skal ansvarlig arrangør til enhver tid ha oversikt over deltagere/hvem som er til stede.
   
 • Arrangør/klubb er ansvarlig for at alle aktiviteter, trening og konkurranser/ arrangement gjennomføres ansvarlig og i tråd med reglene. Dette inkluderer nødvendig opplæring og informasjon før oppstart. Det forutsettes at alle utøvere ikke har påvist smitte, er symptomfri, ikke er isolert eller er i karantene.


Vennligst ta kontakt dersom noe er uklart 
Norges Bedriftsidrettslag vil presisere at helse kommer først, og at det er svært viktig at vi opptrer på en måte som ikke øker risikoen for smitte. Alle våre medlemslag, medlemmer og deltakere har ansvar for å holde seg oppdatert på de retningslinjer som til enhver tid gjelder for utøvelse av idrett 

For henvendelser knyttet til avlyste eller utsatte aktiviteter, vennligst kontakt den aktuelle bedriftsidrettskretsen som er arrangør (se informasjon på www.bedriftsidretten.no).  

For henvendelser knytte til koronasituasjonen og utøvelse av idrett, ta kontakt med markeds- og kommunikasjonssjef Jarle Blindheim på jarle.blindheim@bedriftsidretten.no.